សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សមាជិកទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា មុនពេលលោកអ្នកធ្វើការផ្តេរប្រាក់ចេញពីគណនីធនាគាររបស់អ្នក សូមត្រួតពិនិត្យធនាគារទទួលប្រាក់អោយបានត្រឹមត្រូវជាមុនសិន។ រាល់ការផ្តេរប្រាក់ដែលខុស រឺបាត់បង់ គឺយើងខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវឡើយ។ សូមអរគុណ!     
 • ជំហាន 1  > បង្កើត
  គណនី​របស់​អ្នក
 • ជំហាន 2  > ធ្វើ
  ការដាក់ប្រាក់
 • ជំហាន 3  > ចាប់ផ្តើម
  ឈ្នះ
 • 093 878 855
 • 089 878 855
 • 090 878 855
ធនាគារសហការ ហ្គេមរបស់យើង
More >
 • ចូលលេង
 • ចូលលេង
 • ចូលលេង
 • ចូលលេង
X
X
X
Contact Us